Psycholożka online · Wirtualny Gabinet Psychologiczny Psyche Tee sojuszniczy z osobami LGBT+ i GSRD🌈 · Umów sesję: psycholog@psychetee.pl

Regulamin świadczenia usług

Sprzedaż sesji on-line za pośrednictwem strony psychetee.pl realizuje Magdalena Widłak-Langer, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Magdalena Widłak-Langer Psyche Tee”, ul. Konarskiego 6/6, 61-114 Poznań, NIP: 615-184-07-70, REGON: 302861599.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail psychetee@gmail.com.

§1 Definicje

 1. Adres – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres e-mail oraz numer telefonu.
 2. Adres reklamacyjny: Psyche Tee Magdalena Widłak-Langer, psychetee@gmail.com
 3. Cennik – znajduje się pod adresem psychetee/pl/oferta oraz psychetee.pl/treningrelaksacyjny
 4. Dane kontaktowe: Psyche Tee Magdalena Widłak-Langer, psychetee@gmail.com
 5. Dowód zakupu – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 6. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
 8. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 10. Miejsce realizacji zamówienia –  on-line poprzez ustalony komunikator
 11. Moment realizacji zamówienia –  termin wspólnie ustalony przez Sprzedającego i Kupującego
 12. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy
 13. Podmiot uprawniony – podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku z późniejszymi zmianami.
 14. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
 15. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość sesji on-line, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w na stronie www Sprzedającegojako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 16. Przedmiot umowy – produkty będące przedmiotem umowy.
 17. Przedmiot świadczenia przedmiot umowy.
 18. Sprzedający:
 19. Magdalena Widłak-Langer Psyche Tee, ul. Konarskiego 6/6, 61-114 Poznań,
  NIP: 615-184-07-70, REGON: 302861599.
  KONTO BANKOWE: 81 1140 2004 0000 3202 7740 6682
 20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 21. Termin realizacji – ustalony między Kupującym a Sprzedającym
 22. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem kontaktu ze Sprzedającym oraz płatności określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania zamówienia, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.


§2 Warunki ogólne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 3. Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z ustaleniami Kupującego ze Sprzedającym.
 5. Płatności są obsługiwane przez bank Kupującego oraz bank Sprzedającego.
 6. Płatności są realizowane w systemie przelewów bankowych


§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia można składać w godzinach funkcjonowania firmy tj. 8:00-18:00, od poniedziałku do piątku.
 2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. kontakt ze Sprzedającym
  2. wybór konkretnego produktu
  3. ustalenie terminu realizacji zamówienia
  4. dokonanie płatności
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pośrednictwem przelewu bankowego następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.


§4 Anulowanie umowy

 1. Konsumentowi, przysługuje prawo do anulowania umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów najpóźniej do 24 godzin przed  rozpoczęciem sesji on-line.
 2. W przypadku chęci anulowania umowy w czasie krótszym niż na 24 godziny przed ustalonym terminem sesji on-line, nie ma możliwości zwrotu środków.
 3. Oświadczenie o anulowaniu umowy Konsument może złożyć mailowo na adres: psychetee@gmail.com lub telefonicznie na nr +48 796 649 232
 4. Sprzedający w najszybszym czasie jak to możliwe potwierdzi Konsumentowi na adres e-mail lub podany nr telefonu  otrzymanie oświadczenia o anulowaniu umowy. W przypadku gdy Konsument odwołuje sesje on-line na 24h przed ustalonym terminem, a informacja potwierdzająca od Sprzedającego o akceptacji anulowania umowy zostanie przesłana kilka godzin później, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy pozostaje rozpatrzone pozytywnie.
 5. W przypadku anulowania umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania anulowania  umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowiwszystkie dokonane przez niego płatności.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.


§5 Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację na adres psychetee@gmail.com do 7 dni po odbyciu sesji.
 2. W ciągu 7 dni od złożenia reklamacji klient otrzyma informacje dotyczącą jej rozpatrzenia.


§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych 

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. Wszystkie informacje zawarte są na stronie pscyhetee.pl/politykaprywatnosci


§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na podany adres e-mail) lub telefonicznie na podany numer telefonu podczas kontaktu ze Sprzedającym. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (psychetee.plregulamin).
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.